EVIDENCIJA RADNJI OBRADE

PODATAKA O LIČNOSTI

 

Privrednog društva

 

ACT 4 BET društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V, MB 21462276, PIB 111323499,

 

 KAO RUKOVAOCA

„Evidencija“

 

Datum uspostavljanja Evidencije: __________. godine

 

 1. Podaci o Rukovaocu:

 

Naziv:ACT 4 BET društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd-Novi Beograd

Sedište: Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V

Matični broj: 21462276

PIB: 111323499

 

Kontakt telefon: +381694444470

E-mail: [email protected]

 

 1. Naziv zbirke podataka:

 

Evidencija učesnika u posebnim igrama na sreću koje se priređuju putem sredstava elektronske komunikacije

 

 1. Vrsta radnje obrade:

 

Prikupljanje, beleženje, korišćenje, sortiranje, čuvanje, stavljanje na uvid, dostavljanje, pohranjivanje.

 

 1. Vrsta podataka o ličnosti:

 

LIČNI PODACI: ime, prezime,  dan, mesec i godina rođenja, e-mail adresa, korisničko  ime, lozinka, fotografija, video zapis

PODACI ZA UČEŠĆE U IGRI: JMBG, broj lične karte učesnika, mesto i država  rođenja,  prebivalište  (država, grad i adresa);

FINANSIJSKI PODACI: broj platne kartice, ime i prezime vlasnika platne kartice, naziv poslovne banke izdavaoca platne kartice, datum isteka važnosti platne kartice, CVC/CVV kod i lozinka, broj rauna u poslovnoj banci, naziv poslovne banke, ime i prezime vlasnika računa, SWIFT kod, IBAN, informacije o poreklu imovine i poreklu transakcije

 

PODACI O TRANSAKCIJAMA: novčani iznos izvršene uplate/isplate, datum izvršenja novčane transakcije

 

TEHNIČKI PODACI: IP adresa, tip i verzija internet pretraživača, operativni sistem, provajder internet usluga, vreme i datum posete internet stranici, lokacija, stranice koje posetilac pregleda, indifikator ukoliko se pristupa sa mobilnog telefona

OSETLJIVI PODACI: podaci o zdrvlju igrača (problem zavisnosti)

OSTALI PODACI: kolačići, kolačići trećih strana

 

 1. Kategorija lica na koje se podaci odnose

 

Podaci se odnose na učesnike u posebnim igrama na sreću koje se priređuju putem sredstava elektronske komunikacije.

 

 1. Svrha obrade:

 

Podaci se obrađuju u svrhu priređivanja posebnih igara na sreću koje se priređuju putem sredstava elektronske komunikacije.

 

 1. Pravni osnov:

 

Pravni osnov obrade jeste:

-obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca, i to Zakona o obligacionim odnosima član 229, Zakona o igrama na sreću, Pravilnika o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, Pravilnika o informatičkim karakteristikama opreme za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, uslovima zadovoljavanja i načinu njihovog ispitivanja i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

-obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

- lica na koje se podaci o ličnosti odnose su pristala na obradu svojih podataka o ličnosti

 

 1. Primaoci Evidencije:

 

Uprava za igre na sreću i Uprava za sprečavanje pranja novca

 

 1. Prenos podataka iz Republike Srbije:

 

Podaci se ne iznose iz Republike Srbije

 

 1. Rok čuvanja i upotrebe podataka:

 

Podaci se čuvaju najmanje 5 godina počev od prve naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su nastali, a tri meseca od momenta nastanka moraju biti dostupni u izvornom obliku, nakon čega ih priređivač može arhivirati, s tim što ih na zahtev Uprave za igre na sreću mora dostaviti u izvornom obliku u  roku od 5 dana.

 

 1. Opis mera zaštite:

 

Zbirka podataka koja se nalazi u računarskom sistemu je osigurana sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika programa i podataka. Podaci u pisanoj formi se nalaze u osiguranim i zaključanim ormanima. Podatke može obrađivati samo lice koje je ovlašćeno. Papirni nosači podataka, koji služe za unos podataka u računarski vođenu zbirku podataka i svi ostali nosači se izvan radnog vremena zaključavaju. Sve prostorije su zaključavaju.